NTNU 
Fysikk 
Ett nivå opp
Meldinger
Pensumliste
Øvinger
Formelark
Lab
Forelesningsplan
Eksamensopg
Simuleringer
 
 
Arkiv
 

Til topp

 

Til topp

 

Til topp

 

INSTITUTT FOR FYSIKK 2017
FY1003 Elektrisitet og magnetisme
Faglærere:
Prof. Arne Mikkelsen (forelesninger)
Jonas Frafjord (laboratorium)

FORELESNINGSPLAN
Vår 2017

 
Forelesninger tirsdager kl.10:15-12 i R2 og onsdager kl.12:15-14 i R7. Forelesningsplanen er tentativ, det kan bli forskyvninger av gjennomgått tema. Planen blir til enhver tid oppdatert og justert i henhold til hva som i virkeligheten gjennomgås. Det som er gjennomgått hver forelesning vil bli vist med grå bakgrunn. Det vil også bli endringer i oppsummeringsteksten (høyre kolonne), så ikke skriv ut før nødvendig - uthevet tekst viser at lenken er oppdatert.

Tema merket * er utelatt eller mangelfullt presentert i Young & Freedman, og blir gitt i notatvedlegg, i øving/løsningsforslag eller står i labtekst.

Opptak av forelesninger: Forelesningene vår 2010 ble filmet av NTNUs Multimediasenter, og opptakene finner du her evt. her. Innholdet i hver time (etter nummerering) finner du i forelesningsplanen 2010. Elektromagnetiske bølger var ikke pensum i 2010, ellers er det bare små justeringer i pensum. Det var i 2010 kun 3 forelesninger i uka der den 4. forelesningen var "ekstraforelesning" med utfyllende eksempler o.l. Fra 2013 gikk disse ekstraforelesningene inn i fire ordinære forelesninger.

U.
nr

Dato

Time
nr

Tema

Kap.
i Y&F

Kopi lysark
/ Linker

2

10.01

1+2

Introduksjon, motivasjon for elmag. Kap 21: Elektrisk ladning. Coulombs lov, superposisjonsprinsippet. Elektrisk felt.

21.1-4

[pensumliste] 

11.01

3+4

Elektrisk felt (E-felt). Eksempler. Elektrisk dipol. E-felt ved integrasjon. Linjeladning. Ladd sirkel.

21.4-5+7

Ref.gruppe  

3

17.01

5+6

Flateladning. Approksimasjoner. Elektriske feltlinjer. Kap 22: Gauss' lov. Fluks. Homogent ladd kule.

21.6 22.1-4

Kap21

18.01

7+8

Gauss' lov forts. Ladningstettheter og infinitesimale volumelement. Gauss' lov differensialform*, divergens*. Ladning og E-felt i ledere, med anvendelse Gauss lov (eksempel).

22.4-22.5

Eks. i 21,22,23

19.01

X

Ekstra: Om infinitesimalregning i fysikken. Kl 8:15-10:00 i Aud R10. Se meldinger.

 

 

4

24.01

9+10

Ladning og E-felt i ledere, med anvendelse Gauss lov (eks). Konservativt felt.    Kap 23: Elektrisk potensiell energi.

22.5+23.1

Kap22

25.01

11+12

El. potensial V. Beregning ved Metode 1 og 2, eksempler. Potensialgradient.

23.2-23.5

Eks6B+8B  

27.01

X

Ekstra: Om infinitesimalregning i fysikken (samme som 19.01). Kl 12:15-14:00 i Aud R10. Se meldinger.

 

 

5

31.01

13+14

Ekvipotensialflater. Ledere og potensial.   Kap 24: Kondensatorer. Def. kapasitans. Ulike kondensatorer. Kapasitansuttrykk.

23.3-23.5 24.1-2

Kap23

01.02

15+16

Kondensatorer i serie og parallell. Energi i ladningssamling og kondensator, uttrykt ved Q og V. Energi uttrykt ved E.

24.2-24.3

 

6

07.02

17+18

Dielektrika, polarisering. Relativ permittivitet*. Elektrisk flukstetthet*. Gauss' lov for dielektrika*.

24.4-24.5 Notat1

Notat1

08.02

19+20

Eksempler: Platekond. med dielektrikum. Elektrisk fluks \(\Phi\). Avslutning dielektrika. Eks. mai 13 opg. 3 og 4, 1b, 1c, 1d.

24.6

Kap24

7

14.02

21+22

Kap 25: Strøm, strømtetthet. Ohms lov, resistivitet, resistans. Kap 26: Likestrømskretser. Spenningsdiagram, effekt. Motstandsnettverk.

25.1-6

Kap25

15.02

23+24

Kirchhoffs lover med eksempler. RC-kretser.
Kap 27:Magnetisk kraft, B-felt.

26.1-2+4

Kap26

8

21.02

25+26

Magnetisk kraft på ledning. Feltlinjer. Magn. fluks. Bevegelse av ladde partikler i B-felt. Syklotron.

27.1-6

 

22.02

27+28

Anvendelser: hastighetsfilter, Thompsons e/m-forsøk. Massespektrometer. Kraft og moment på strømsløyfe. Eks.1 Vippe ring. Eks.2 Halvsirkel. Tips Ø7 opg 1, 2 og 4.

27.7

 

9

28.02

29+30

Magnetisk kraft i ikke-homogene B-felt. DC-motor. Hall-effekt. Oppsum. Kap 27. Tips Ø8 opg 6. Noen opg: Y&Fopg. 26.49 (26.47 i Ed12). Eks 8.6.07, opg.3a.

27.8-9

Kap27

01.03

31+32

Eks 3.6.09, opg.1b. Kap 28: B-felt fra enkeltladning, fra strømelement og ledning. B-felt fra rett leder. Praktiske eksempler. Kraft mellom ledere.

28.1-4

Notat3 (ikke pensum)

10

07.03

33+34

B-felt fra strømsløyfe. B uttrykt med magn. moment. Amperes lov, anvendelser. Amperes lov diff.form (curl)*. Tips Øv. 9.

28.5-28.7

 

08.03

35+36

Amperes lov og curl*, eksempel. Magnetisering M, feltstyrke H*. Dia-, para- og ferromagnetiske materialer. Hysterese.

28.8

Notat2  

11

14.03

37+38

Eksempler. Grenseflatevilkår* B og H, eksempler. Oppsum. kap 28. Eks. mai 12, opg. 1fghjk; 5. Eks. mai 14, opg. 1bfg; 2.

 

Kap28
Notat6

15.03

39+40

Kap 29: Elektromagnetisk induksjon: Faradays lov. Lenz' lov. Indusert ems og E-felt. Generator og motor. Effekt.

29.1-29.4

 

12

21.03

41+42

Litt om virvelstrømmer. Forskyvningsstrøm. Amperes lov diff.form. Litt om superledere.

29.5-29.7

Kap29

22.03

43+44

Oppsum. kap 29. Kap 30: Sjølvinduktans L. Solenoide. RL-krets. Gjensidig induktans. Energi i magnetisk felt.

30.1-4

Kap30

13

28.03

45+46

Kap 31: Vekselstrømskretser. Kompleks notasjon. Kompleks impedans. RL-krets. Parallell RLC-krets.

31.1-3

Kap31
Notat5

29.03

47+48

Parallell RLC-krets. Avlsutning kap 31. Kap 32: El.magn. bølger, utledning fra Maxwells lover. Begrensinger og krav.

32.1+2

Notat4

14

04.04

49+50

El.magn. bølger: polarisasjon, poyntingvektoren, strålingstrykk. Oppsum. kap. 32. Jonas Persson deler ut "attityd"-undersøkelse ang. fysikkundervisningen. Reidar Lyng orienterer.

32.2-4

kap32
Notat7

05.04

51+52

Eksamensoppgaver(stråling og kompleks impedans): Eksamen mai 15 1-15,1-16. Eks. mai 16 1-19 til 1-23. Eks. mai 11, opg. 1g. Eks. mai 12, opg. 6. Generell oppsummering og eksamensoppgaver. Eks. mai 15, opg. 1-1+12+13+14.

 

 

15

 

 

Påskeuke

 

 

16

18.04

 

Fortsatt påskeferie.

 

 

19.04

53+54

OBS Flytta til Aud. R2. Generell oppsum. og eks.oppgaver: Eks. mai 15, opg. 3bc; 5.
Eks. mai 13 opg. 1gkl; 2bc; 6bc. (lyset gikk)

 

rep   

17

25.04

55+56

OBS Flytta til Aud. S7. Eks. mai 13 opg. 1kl; 2bc; 6bc. Eks. mai 14, opg. 3; 6, 7. Eks. mai 16 så langt rekker: 1-1+6+17+18, 2, 5.  Noen eksamenstips.

 

Info om eksamen  

26.04

 

Eksamensperiode

 

 

18

 

 

Eksamensperiode

 

 

19

 

 

Eksamensperiode

 

 

12.05

 

Spørretime kl 12:15-14(max) i Aud. S2. Spørsmål mottas gjerne på epost, se Meldinger. Innkomne forslag om oppgaver: Eks.14, opg. 6; Eks.15, opg. 1-7, 1-12; Eks.13, opg. 3;

 

 

20

16.05

 

Eksamen tirsdag 16.mai kl. 9-13

 

 

Redaktør: Instituttleder Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist revidert: 18.09.2017